top of page

AYDINLATMA POLİTİKAMIZ

ABC Uluslararası Transport Tic. San. A.Ş (“ABC Lojistik” veya “Kurum”) olarak; çalışanlarımızın, çalışan adaylarının, stajyerlerimizin, ürün veya hizmet alan kişilerin, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı kişilerin, mal veya hizmet tedarik ettiğimiz kurum veya şirket çalışanlarının/yetkililerinin, iş ilişkimizin olduğu üçüncü kişilerin ve ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin korunması konusunda gerekli özen ve hassasiyeti göstermek, ABC Lojistik’in bir politikası ve kurumsal bir değeridir. Kurumumuz tarafından, kişisel verilerin korunması konusunda gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10 uncu maddesi gereği; veri sorumluları ilgili kişileri;

●  Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimliği,

●  Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

●  İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

●  Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

●  İlgili kişinin (veri sorumlusuna yöneltebileceği ve KVKK m. 11’de sayılan) hakları hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür.

İşbu Aydınlatma Metni KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca veri sahiplerini bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

 

ABC Uluslararası Transport Tic. San. A.Ş

İnternet Adresi: www.abclojistik.com   

Telefon Numarası: 444 07 27

E-Posta Adresi: abctransport@hs03.kep.tr

Adres: Anbar Mah. Osman Kavuncu Bulvarı No:500 Melikgazi Kayseri

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

ABC Uluslararası Transport Tic. San. A.Ş, KVKK m. 5/2 ve 6/3’te belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;

 

●  Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin, ABC Uluslararası Transport Tic. San. A.Ş’nin ilgili faaliyette bulunmasının kanunlarda açıkça öngörülmesi

●  Kişisel verilerin ABC Uluslararası Transport Tic. San. A.Ş  tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması

●  Kişisel verilerin işlenmesinin ABC Uluslararası Transport Tic. San. A.Ş’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

●  Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ABC Uluslararası Transport Tic. San. A.Ş’nin meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması

●  Kişisel verilerin ABC Uluslararası Transport Tic. San. A.Ş  tarafından işlenmesinin,bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması

●  Kişisel veri sahibinin Avrupa Birliği’nde bulunması halinde, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifa edilebilmesi ya da sözleşme akdedilmeden önce veri sahibinin talebi üzerine atılacak adımlar için işleme faaliyetinin gerekli olmasıdır.

Bu kapsamda ABC Uluslararası Transport Tic. San. A.Ş, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

●  Çalışan adayı/Stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi

●  Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi

●  Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

●  Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi

●  Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

●  Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

●  Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

●  Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

●  Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

●  Fiziksel mekân güvenliğinin temini

●  Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

●  İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi

●  İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi

●  İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

●  İş sağlığı/Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

●  Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

●  Mal/Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

●  Mal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

●  Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi

●  Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

●  Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

●  Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

●  Talep/Şikayetlerin takibi

●  Ücret politikasının yürütülmesi

●  Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

●  Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

●  Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVKK’da öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak ABC Uluslararası Transport Tic. San. A.Ş tarafından kişisel veri sahibinin açık rızası temin edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 

ABC Uluslararası Transport Tic. San. A.Ş, KVKK’nın 10 uncu maddesi uyarınca, kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir.

 

ABC Uluslararası Transport Tic. San. A.Ş, KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerine uygun olarak işbu politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini, aşağıdaki kişi kategorilerine aktarabilir:

 

●  İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına

●  Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına

●  Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve finans kuruluşlarına

●  Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve finans kuruluşlarına

●  Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına/ Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine

●  Çalışan adayı/stajyer/ işe alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları, finans kuruluşları ve tedarikçilere

●  Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına

●  Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına

●  İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,İş sağlığı/Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına

●  Mal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına

●  Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve tedarikçilere

●  Mal/Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, tedarikçilere ve gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kurumumuz, işbu metinde belirtilen veri sahiplerinin kişisel verilerini iş faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında muhtelif sözleşmeler, irsaliyeler, faturalar, e-postalar, idari ve adli makamlardan veya üçüncü gerçek veya tüzel kişilerden gelen tebligatlar, gelen ve giden evrak, mal ve hizmet alımları, ihale ve doğrudan temin süreçleri, çalışan puantaj takibi, çalışan ve stajyer işe alım süreçleri, çalışan ve stajyerlerin maaş ödemeleri, çalışan ve stajyerlerin SGK kayıtlarının oluşturulması, çalışanların eğitim süreçleri, disiplin soruşturmaları, çalışanların izin süreçleri, iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki işlemler, tüm kalite süreçleri, müşteri memnuniyet anketleri, toplantı vb. faaliyetlerin yönetilmesi, ziyaretçi ve çalışan adaylarının Kuruma giriş süreçleri, sipariş temin ve teslimleri, satış süreçleri, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına yapılması gereken bildirimler, Kurum kimliklerinin basımı, Kurum web sitesi, güvenlik kamera sistemi, e-posta sistemi, HES Kodu uygulaması ve burada yazılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile, KVKK’nın 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan;

 

●  Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

●  Doğru ve gerektiğinde güncel olma

●  Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

●  İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

●  İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

İlkelerine uygun olarak; açık rıza (KVKK m. 5/1) ya da KVKK’da öngörülen diğer veri işleme şartları (KVKK m. 5/2-a, 5/2-c, 5/2-ç, 5/2-f, 6/3) kapsamında toplamaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHA EDİLMESİ

 

Kurumumuz kişisel verileri işlenme amaçlarına uygun olarak saklamaktadır. Her bir veriye ilişkin mevzuatta saklama süresi belirlenmişse bu süre boyunca saklanmaktadır. Mevzuatta saklama süresi bulunmayan hallerde, bu verilere ne kadar ihtiyaç olduğu tespit edilerek, işlenme amaçları doğrultusunda makul sürelerle saklanmaktadır. Bu süreler tespit edilirken sektörel teamül dikkate alınmakta ve zamanaşımı süreleri esas alınmaktadır. Hiçbir verinin saklanma süresi, mevzuatta yer alan sürelerden uzun olarak belirlenmemektedir.

 

Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında imha edileceklerdir. Bu durumun bir istisnası vardır:

●  Yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için; Kurumumuzun tarafı olduğu veya bilgisine başvurulduğu uyuşmazlıklarda gerekli savunmayı yapmak veya bilgi temini için, gerekli zamanaşımı süreleri boyunca ilgili kişisel veriler saklanacaktır.

 

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 

Her ilgili kişi, KVKK’nın 11 inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir:

 

●  Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

●  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

●  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

●  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

●  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

●  KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

●  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

●  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınızı şirketimiz web sitesinde yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu”nun çıktısını alıp doldurarak;

●  Kurumumuza noter aracılığı ile ihtarname göndermek,

●  Kimliğinizi tespite yarayan belgelerle şahsen (elden) ıslak imzalı dilekçe ile başvuru yapmak,

●  Kurumumuza iadeli taahhütlü posta göndermek veya

●  abctransport@hs03.kep.tr e-posta adresine güvenli e-imza ile başvuru yapmak suretiyle kullanabilirsiniz.

 

İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) iş günü içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

bottom of page