top of page

POLİTİKALARIMIZ

 • FİLO POLİTİKAMIZ
  Tüm lojistik faaliyetlerimizi yasalara uygun, uluslararası taşımacılık kurallarına ve şirket politikasına uygun şekilde gerçekleştirmeyi, Filo operasyon süreçlerine ait sorumluluklarımızı belirlemeyi, gerekli niteliklere ve eğitimlere sahip çalışanlarımız ile bu süreçleri yürütmeyi, Operasyonlarımızın, sürücülerimizin ve etkileşimde olduğumuz diğer kişilerin sağlığı ve güvenliğini korumayı, potansiyel iş kazalarını önlemek amacıyla riskleri tanımlamayı ve bu riskleri en aza indirecek tedbirleri almayı hedef ediniriz.
 • ATIK YÖNETİM POLİTİKAMIZ
  Atık üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda, atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve atık yönetim çözümleri sunarak çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda atık yönetimi politikamızı sürekli gözden geçirip iyileştireceğiz, böylece atık yönetim süreçlerimizi daha etkili ve sürdürülebilir hale getireceğiz. Kâğıt, plastik, cam, metal ve diğer malzemeleri ayrıştırmak için uygun altyapıyı oluşturmak da amacımız. Atık miktarını en aza indirmeyi düşünüyoruz ve tüketim alışkanlıklarını ve iş süreçlerini gözden geçirerek atık oluşumunu azaltmak için gerekli önlemleri almayı taahhüt ediyoruz. Kurumumuz, atık yönetimi politikamızı benimseyerek çevremize olan etkimizi azaltmayı ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.
 • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI
  Sürdürülebilir bir gelecek sağlamak amacıyla değer zincirimizdeki tüm paydaşların beklentilerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı, insan ve doğaya duyduğumuz saygı ile yerine getirme taahhüdünü benimseriz.
 • KALİTE POLİTİKAMIZ
  "ABC Lojistik olarak, misyon, vizyon, yönetim anlayışı ve değerlerimiz doğrultusunda şu prensiplere önem veriyoruz: ​ Katılımcı ve paylaşımcı çağdaş ve dinamik bir yönetim anlayışı ile personel ve paydaşlarımızın sürekli gelişen ve değişen ihtiyaçlarını karşılamak; böylece çalışan motivasyonunu ve performansını yükseltmek. Temel hedeflerimizi gerçekleştirme sürecinde gerekli kaynakları sunmak, zamanı etkin ve verimli kullanmak. Teknolojiyi kullanarak çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza daha hızlı hizmet sunmak. Hizmetten faydalananların memnuniyetlerini ölçerek, memnuniyet oranını yükseltmek; hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirmek. Kurum kültürümüzdeki kaliteyi güçlendirerek, özellikle lojistik ve projelendirme alanındaki çalışmaları destekleyerek geleceğin dünyasında önemli bir lojistik merkezi haline gelmeyi amaçlamak. Bu hedef doğrultusunda, kalite standartlarımızı yükseltmek ve sürekli iyileştirme prensiplerini benimsemek; lojistik ve projelendirme süreçlerinde mükemmelliği sağlamak. Bu politikanın başarılı bir şekilde uygulanması için tüm çalışanlarımızın katılımını ve desteklerini önemsiyoruz. İşbu politikayı tüm paydaşlarımıza şeffaf bir şekilde duyuracak, periyodik olarak gözden geçirecek ve güncelleyeceğiz."  
 • YÖNETİM POLİTİKAMIZ
  Küreselleşen ve hızla gelişen ve değişen dünyamızda müşteri beklentilerine en etkin ve hızlı hizmeti vermek, ulusal ve uluslararası yasal şartlara uymak ve kalite protokollerimize göre hizmet kalitemizi sürekli değiştirerek, yenileyerek müşteri memnuniyetini sağlamaktır. ​ ABC Lojistik Yönetim Politika İlkelerimiz ​ Gelişmeleri takip ederek, yönetim sistemlerimizin düzenli olarak iyileştirmek, Faaliyetlerimizde iç ve dış kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, Müşterilerimiz ile doğru, dürüst ve güvene dayalı bir iletişim kurmak, Müşterilerimize faaliyetlerimizde farklı ve ekonomik lojistik çözümler sunmak, Hizmetlerimizde ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara uymak, Tüm faaliyetlerimizi sorumluluk anlayışında yönetmek.
 • BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
  ABC Lojistik A.Ş., Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile kurum itibarını ile artırmak, kendi iş sürekliliğinin yanı sıra paydaşlarının önemli ve/veya hassas bilgilerini korumak amacıyla bilgi güvenliğine üst düzeyde önem verir. Belirlediği faaliyetleri kapsamında Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) gereğince aşağıdaki hususları benimsemekte ve uyumlu şekilde yönetmektedir: ​ Profesyonellik ve Yaratıcılık Faaliyetlerimizde gerekli olan her türlü bilginin erişilebilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlayarak bilgiyi güvence altına almak. Bilgi güvenliği yönetim sistemi şartlarına, ulusal ve uluslararası yasal şartlara, mevzuatlara uyarak, sistemin uygunluk ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak. Kurum çalışanlarının bilgi ve yetkinliklerini arttırarak tüm çalışanların bilgi güvenliğine katkıda bulunmasını sağlamak. Çalışanları, müşterileri ve üçüncü tarafları bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirerek kendilerine ve paydaşlarına ait bilgileri korumak. İş sürekliliği planlarını oluşturmak, değişen ve gelişen bilgi güvenliği tehditlerine karşı risk analizleri yaparak proaktif önlemler almak. Bilgi varlıklarının güvenliği için uygun fiziksel ve elektronik ortamları yaratmak ve güvenlik ihlalleri olduğunda kayıt altına alarak, ihlallerin zamanında tespiti, müdahale edilmesi ile ortadan kaldırılmasını sağlamak Tüm kurum çalışanları ve tedarikçileri Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi politika, prosedür ve kontrollerine uygun hareket etmekle ve kendileri için tanımlanmış sorumlulukları yerine getirmekler yükümlüdür. Üst yönetim, değişen şartlara uyum sağlamak üzere BGYS politikasını güncelleyerek, bu politikanın şirket içinde tüm seviyelerde bilinmesini, anlaşılmasını, eksiksiz uygulanmasını ve bütün çalışanlarının bu politikayla uyumlu olmasını sağlamakla yükümlüdür
 • İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
  "ABC Lojistik’de çalışmak, ABC ailesinin bir bireyi olmaktır." ABC Lojistik İnsan Kaynakları politikası, çalışma yasa ve düzenlemelere uyumlu, adil, çalışanları için sağlıklı, güvenli, saygılı bir iş ortamı yaratabilmek, çalışanlarının gelişimini destekleyerek şirketin çalışanları ile birlikte büyümesini sağlamaktır. Seçme ve Yerleştirme Süreci Kurum kültürümüze uyum sağlayarak katma değer yaratacak adaylara ulaşabilmek için; kariyer portallerini, yazılı basın ilanlarını ve kurum içi duyuruları, onaylı danışmanlık firmaları ve İŞKUR desteğini alıyoruz. Dileyen herkes bu pozisyonlara başvurmakta serbesttir. Amacımız, her yıl başında yapılan bütçe çalışmaları doğrultusunda belirlenen boş kadrolara söz konusu iş ve pozisyonlar için gerekli olan bilgi, beceri, nitelik ve yetkinliklere sahip adayları bünyemize katmaktır. İşe alım esnasında ve kurum içinde, çalışanlar arasında dil, din, ırk, cinsiyet, fiziksel engel gibi nedenlerle ayrımcılık yapılması kabul edilemez. Başvuruda bulunan uygun adaylarla ilk görüşme insan kaynakları işe alım ekibi veya bölgelerde ilgili bölge yöneticisi tarafından gerçekleştirilir. İlgili pozisyonun tanımlanan nitelik ve yetkinliklerine göre kişilik envanteri, yabancı dil sınavı ve yetkinlik bazlı mülakat yapılır. Uygun bulunan adaylar devam görüşmeleri için ilgili bölüm yöneticilerine yönlendirilir. Tüm seçme ve yerleştirme süreçlerinden uygunluk onayı alan adaya İnsan Kaynakları tarafından iş teklifi yapılır. Performans Yönetim Sistemi Kurumun ve çalışanın performansının sürekli gelişmesini hedefler. Hedefler ve yetkinliklere dayalı PYS uygulamamızda şirketimiz, iş hedefleriyle gerçekleşen performansı sayısal veriler ışığında değerlendirir. 48 saat içerisinde size bilgi verilecektir.
 • ENERJİ POLİTİKAMIZ
  ABC ULUSLARARASI TRANSPORT TİCARET VE SANAYİ A.Ş olarak, Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci ile tüm faaliyetlerimizde enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı prensip olarak kabul ederiz. ​ Bu anlayışla; Sorumlu olduğumuz ulusal enerji mevzuatlarına, uluslararası standartlara ve diğer şartlara tam uyum sağlamayı taahhüt ederiz Enerji hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakların varlığını sağlamayı amaçlarız. Tüm proseslerimizde enerji ve doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanmayı amaçlar, enerji verimliliğine yönelik etüt çalışmaları ve iyileştirme projeleri ile enerji performansımızı sürekli olarak geliştirmeyi hedefleriz. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, çevresel etkileri en aza indirecek alternatif enerji kaynaklarını değerlendirerek kullanmayı amaçlarız. Enerji ve doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir kalkınma prensipleriyle uyumlu bir şekilde verimli bir biçimde kullanmayı taahhüt ederiz. Kuruluş genelinde çalışanların ve müşterilerin enerji bilincini artırmayı hedefleriz. Enerji kayıplarını en aza indirmeyi, açığa çıkan gazlardan ve atık ısılardan en üst düzeyde yararlanmayı amaçlarız. Satın alınacak ekipman ve hizmetler için enerji verimli teknoloji ve uygulamaların tercih edilmesini sağlamayı taahhüt ederiz. Dokümante edilmiş Enerji Yönetim Sistemini kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek, belirli periyodlarda hedefleri gözden geçirip iyileştirmeyi taahhüt ederiz. Operasyonel ve bakım süreçlerimizi, enerji performansını artıracak malzeme seçimi, enerji verimli sistem tasarımları ve sürdürülebilir hizmet metotlarına odaklanacak şekilde optimize ederiz. Bu politikanın başarılı bir şekilde uygulanması için tüm çalışanlarımızın katılımını ve desteklerini önemli görüyoruz. İşbu politikayı tüm paydaşlarımıza duyurarak, şeffaf bir şekilde ileteceğiz ve periyodik olarak gözden geçirerek güncelleyeceğiz.
 • MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ
  ABC ULUSLARARASI TRANSPORT TİCARET VE SANAYİ A.Ş olarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak ve etkin bir şekilde şikâyetleri ele alarak sürekli iyileşmeyi sağlamak amacıyla şikâyet ele alma politikası ve hedeflerini belirlenmiştir.   Bu anlayışla: ​ Şikâyet ele alma süreçleri, yönetim sistemleri ile ilgili belirlenen genel çalışmaları, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi'nin standart şartlarına ve yasal mevzuat şartlarına uygun olarak gerçekleştirmek ve sürdürmek. Müşteri haklarına saygı göstermek, şikâyetlere adil ve hızlı bir şekilde yanıt vermeyi temel prensibimiz kabul etmek. Müşterilerin, personelin ve diğer ilgili tarafların şikâyetlerle ilgili görüşleri değerlendirilir ve sürecin geliştirilmek. Şikâyetlerin çözüm süreci, mümkün olan en kısa sürede tamamlanacak ve müşteri memnuniyeti sağlanacaktır. Bunun için ihtiyaç duyulan her türlü kaynağı temin etmek. Müşteri geri bildirimleri ve şikâyet istatistikleri, sürekli iyileştirmeye yönelik stratejilerin belirlenmesinde kullanmak. Çalışan memnuniyetini ve iş verimini arttıracak uygulamaları takip ederek sürekli iyileştirmeyi. Müşteriden gelen beklenti, öneri ve şikayetleri yerinde gözlemlemek ve takibini yapmak, izlemek ve önerilerde bulunmak. ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi'nin çalışmalarında gerekli eğitimleri planlamak ve uygulamak. Şikâyetler, belirlenen iletişim kanalları aracılığıyla alınır ve titiz bir şekilde kaydedilir. Bu politikanın başarılı bir şekilde uygulanması için tüm çalışanlarımızın katılımını ve desteklerini önemli görüyoruz. İşbu politikayı tüm paydaşlarımıza duyurarak, şeffaf bir şekilde ileteceğiz ve periyodik olarak gözden geçirerek güncelleyeceğiz.
bottom of page